Skip to content

Aard werkzaamheden; tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen treden wij op als expediteur; wanneer wij een bevrachtings- of vervoersovereenkomst afsluiten, zal – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – de partij, die het vervoer zal verrichten (en niet wijzelf), daarbij als vervoerder contractspartij zijn, ook als onze naam in de vrachtbrief of een ander vervoersdocument wordt vermeld;

Offertes; alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen;

Toepasselijke voorwaarden; al naar gelang de aard der werkzaamhedenl zoals met ons overeengekomen, de laatste versies van (voor expeditiewerkzaamheden) de Nederlandse expeditievoorwaarden (Fenex-voorwaarden), (voor opslag- en veemwerkzaamheden), de Rotterdamse opslagvoorwaarden resp.de veemcondities Amsterdam/Rotterdam, (voor stuwadoorswerkzaamheden) de Rotterdamse stuwadoorscondities, (voor binnenlands wegvervoer) de algemene vervoerscondities (AVC), (voor grensoverschrijdend wegvervoer) de conditiesvan het CMR-verdrag aangevuld met de AVC t.a.v. onderwerpen waarin de CMR-verdrag niet voorziet , alle (m.u.v. de condities van het CMR-verdrag) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam;

Toepasselijk recht; uitsluitend Nederlands recht;

Bevoegde rechter; de terzake van hetgeschil bevoegde rechter te Rotterdam; arbitrageregelingen of aanwijzingen van andere rechters in de hierboven vermelde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;

Betaling; zonder enige aftrek of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum;

Vertragingsrente; 12% per jaar vanaf de vervaldag (14 dagen na factuurdatum);

Kosten; alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ons worden gemaakt uit hoofde van nietnakoming door onze relatie (diegene met wie wij contracteren) van enige verplichting jegens ons, zullen ten laste van onze relatie zijn; bij niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het verschuldigde bedragen.

Back To Top